تحلیل آماری پایان نامه و مقاله | روش های تحلیل آماری

یکی از مشخصه های تعیین کننده اعتبار یک پایان نامه، روش و ابزار تحلیل آماری بکار گرفته شده در پژوهش است. این روش های آماری باید به گونه ای انتخاب شود که محقق را در رسیدن به نتایج قابل اتکا یاری رساند. روش آماری و روش تحلیل آماری پایان نامه با توجه به ماهیت فرضیه های پژوهش و نوع متغیرهای پایان نامه متفاوت می باشد.

روش های تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار AMOS

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار LISREL

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار PLS

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار EVIEWS

تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون 

تحلیل آماری به روش های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی 

تحلیل آماری سلسله مراتبی AHP و TOPSIS