آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی شاخه ای از علوم انسانی است که در آن به بررسی چگونگی یادگیری زبان انگلیسی در میان زبان آموزان پرداخته می­شود. البته این تنها هدف این رشته نیست و در واقع رشته­ی آموزش زبان انگلیسی به همه مسائل اجتماعی و فرهنگی که به نحوی مرتبط با زبان آموزی هستند می پردازد.

این مسائل می­تواند مربوط به آزمون سازی زبان، روش­های یادگیری و تحلیل گفتمان، انگلیسی با اهداف ویژه، ارزیابی کتب و محتوای درسی، طراحی محتوای زبان، جامعه شناسی زبان و غیره باشند. پس نگارش پایانامه در این رشته غالباً به بررسی یکی از این مسائل می­پردازد. نگارش پایان نامه در این رشته شباهت زیادی به پایان نامه های علوم انسانی دارد، با این تفاوت که زبان نگارش در این رشته انگلیسی می­باشد، دو روش کمی وکیفی برای نگارش پایان نامه استفاده  می­شود.

نگارش پایانامه دراین رشته در پنج فصل انجام می­شود که فصول یک و دو وپنج در هر دو روش کمی وکیفی تاحدود زیادی مشابه است، در واقع تفاوت اصلی مطالعات کمی و کیفی، در این است که:

  1. مطالعات کمی از ابزار سنجش استاندارد و آزمون های آماری دقیق استفاده می کند در حالی که مطالعات کیفی بیشتر حالت تفسیری دارد.
  2. مطالعات کمی بیشتر از مطالعات کیفی به آمار و ارقام می­­پردازد.
  3. مطالعات کمی به «آیا» پاسخ می­دهد در حالی که مطالعات کیفی به «چه» پاسخ می­دهد، 
  • مثال مطالعه کمی: آیا کاربرد استراتژی های شناختی تاثیری بر یادگیری لغات دارد؟
  • مثال مطالعه کیفی: چه استراتژی های شناختی در یادگیری زبان موثر است.

در قسمت زیر آنچه محقق در هریک از فصول باید انجام دهد بصورت خلاصه ارائه می­شود. البته قبل از توضیح در مورد محتوای فصول کلانی، وجود دارد که باید در تمام فصول به کار گرفته شود.

  • ملاحظات کلی

ساختار پایان نامه در این رشته مطابق مرکز مطالعات روانشناختی آمریکا (APA) می باشد که شامل موارد زیر است :

-فونت: Times New Roman سایر 14 و 12 فاصله بین خطوط 2

-عنوان : درعنوان از کلمات اختصار استفاده نشود، بیشتر از دوازده کلمه نباشد، وسط چین شده باشد.

-چکیده: چکیده خلاصه کل پایان نامه است که در 150 تا 250 کلمه گنجانده می شود و یا در یک پاراگراف گنجانده می شود و تنها پاراگرافی است که نیاز به ایندنت (indent) ندارد.

-بعد از هر ویرگول، دونقطه، نقطه و نقطه ویرگول یک فاصله باید ایجاد شود.(استثناءe.g., U.S., i.c., a.m.)

-نقل و قول های مستقیم کمتر از 40 کلمه در ادامه­ی متن وارد می شود؛

-نقل و قول های مستقیم بیشتر از 40 کلمه بصورت بلاک (block) وارد می­شود.

-سرقت علمی: گاهی نگارنده بصورت خواسته یا ناخواسته دچار سرقت علمی می شود که به چند صورت متفاوت مشاهده می­شود.

-کپی کردن تمام جمله از نویسندگان دیگر (در این صورت حتی با ذکر منبع سرقت صورت گرفته)

-تغییر جملات نویسندگان بدون ذکر منبع .

-گاهی نگارنده تنها کلمات را تغییر می­دهد و تصور می­کند که تفسیر (paraphrase) صورت گرفته ، در صورت اصل تغییر به این صورت است که شخص جمله را در متنی خوانده و سپس برداشت خود از جمله را نگارش می­کند، که این نگارش باید منبع را ذکر کند.

3-فصول پایان نامه

1-3- فصل اول: Introduction

فصل اول با معرفی موضوع آغاز می­شود. در این فصل محقق مسئله مورد بررسی را مطرح و در مورد دلیل اهمیت مسئله توضیح می­دهد. علاوه براین محقق بیان می­کند که چگونه مطالعه ­ی حاضربا مطالعات گذشته مرتبط است.

سوالات تحقیق و فرضیه­ها دراین فصل مطرح می شود معانی تئوریک و ارتباطش با پژوهش پیش رو بیان می شود. علاوه بر این ها این فصول به موارد زیر می پردازد:

-چگونه طرح پژوهش و فرضیات مرتبط هستند.

-کلید واژه­های تحقیق ارائه می شود تا خواننده بتواند ارتباط بیشتری و درک عمیق تری از تحقیق داشته باشد.

-جنبه های کاربردی نتایج بدست آمده نیز در این فصل بررسی می شود.

2-3- فصل دوم:

Review of the related

اين فصل از دوبخش اصلی تشکیل شده: چارچوب نظری ومطالعات پیشین

در بخش چهارچوب نظری محقق به بررسی تئوری هایی که به نحوی مرتبط به متغیرهای پژوهش هستند می­پردازد و بیان می کند که چگونه این متغیرها می توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. در بخش مطالعات پیشین محقق مطالعاتی را بصورت خلاصه توضیح می­دهد. این مطالعات باید در راستای تحقیق حاضر باشد و به درستی نشان دهد که کدام جنبه در متغیرها تاکنون بررسی شده. علاوه بر این قسمت باعث می شودمحقق از انجام مطالعات تکراری پرهیز کند. دلیل دیگر برای مرور مطالعات پیشین این است که نتایج بدست آمده از مطالعه محقق رابا این مطالعات تطبیق دهد.

3-3-فصل سوم Methodology

این فصل طریقه­ی انجام پژوهش را به تفصیل بیان می کند. هدف دیگر این فصل این است تا محققان آینده در صورت نیاز به باز سازی مطالعه بپردازند. بخش های مختلف این فصل عبارتند از: جامعه آماری، ابزار سنجش ، درج مطالعه، روش مطالعه، تحلیل داده ها وروش جمع آوری 

شرکت کنندگان (تصادفی ، غیر تصادفی، در قسمت بعد آماری و کمی می شود.

در قسمت جامعه آماری نویسنده ویژگیهای شرکت کنندگان تحقیق را به تفصیل بیان می­کند. این ویژگیها می تواند شامل: سن،توانایی زمانی ، جنسیت- علیت ذخیره باشد. ابزار سنجش به هر آنچه که به عنوان وسیله برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود اشاره دارد. این ابزارمی­تواند یکی یا چند مورد از گزینه های : مصاحبه، پرسش نامه آزمون، مشاهده وغیره باشد.

درقسمت طرح مطالعه محقق به چگونگی بکارگیری مجموعه ها می پردازد. محقق همچنین بیان می­کند که درطول مطالعه چه چیزهایی در مورد شرکت کنندگان اتفاق افتاده. طرح مطالعه می­تواند آزمایش ، ثبت آزمایش، مطالعه موردی، و غیره باشد.

در قسمت روش انجام مطالعه محقق بصورت گام به گام طریقه­ی جمع آوری داده ها را توضیح می­دهد. در این بخش تمامی مراحل از آغاز تا پایان جمع آوری اطلاعات گزارش می شود آخرین بخش از فصل سه مربوط می شود به چگونگی تحلیل داده های بدست آمده. این تحلیل ها باتوجه به فرضیه های تحقیق می­توانند متفاوت باشند. همچنین مطالعات کمی و کیفی تحلیل های متفاوتی می­توانند داشته باشند. داده ها می توانند بصورت استاندارد، با استفاده از آزمون های آماری مثل T.test, Factor analysis, Anova  و غیره صورت گیرد. در تحلیل های کیفی تمامی تحلیل داده ها براساس Groundel fheary صورت می­گیرد که شامل سه مرحله arial coding , agem coding, selective coding می باشد. در مطالعات کیفی هدف استخراج الگوها یا تولید مبانی نظری است. 

4-3- فصل چهارم result

در این فصل محقق، استفاده از روش های تحلیل داده ها که در فصل سوم ارائه شد بدنبال یافتن پاسخ برای فرضیه هایی است که در فصل اول ارائه شد. در مطالعات کمی یا رد یا پذیرش فرضیه از آمار استنباطی استفاده می شود. بدین گونه که اگر تفاوت ها معنادار باشد (05/0 < Sig) فرضیه صفر رد می شود. این بدین معناست که ارتباط معنا داری بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

درمطالعات کیفی در فصل چهار محقق تلاش می­کند تا میزان مشاهده الگوی مشترک بین نمونه تحقیق را بررسی کند.درحقیقت دراین نوع مطالعه محقق میزان اشتراکات بین شرکت کنندگان را درمورد یک متغیر بررسی می­کند- بدون توجه به آمار استنباطی. البته در بعضی موارد مطالعات کیفی مثل تحلیل ژانر از آمار استنباطی هم استفاده می شود.

5-3- فصل پنجم Discusion & conclusion

فصل پنجم معمولا شامل چهار بخش است: بحث، نتیجه گیری ، کاربردها ، و موضوعات برای تحقیقات بیشتر یافته های پژوهشش می کند.

در قسمت کاربردها محقق بیان می کند که چگونه دریافته ها یش می تواند مفید واقع شود. یافته ها می توانند مربوط به زبان آموزان؛ مدرسین؛ محققین و غیره باشد و این به نوع سوالات تحقیق بستگی دارد.

درقسمت نتیجه گیری محقق برداشت کلی  خود  از پژوهش را با توجه به همه ی عوامل دخالت 

کننده ذکر می کند، به طور طبیعی هر پژوهشگر در طول مطالعه تحقیقات پیشین و فرایند تحقیق خودباموضوعات جالب و بکر روبرو می شود که می تواند کمک شایانی به تحقیق در یک زمینه خاص داشته باشد.نویسنده این موضوعات را در بخش آخر فصل پنجم ذکر می­کند.